Garanti Sürecimiz

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur.

4. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

5. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

6. Tüketicinin seçimlik hakları; Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

7. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

8. Tüketicinin ürünü, Mobetto Garanti Belgesi ve Kullanma Kılavuzu’ndaki hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.

9. Tüketici; Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Ayrıca satıcı, üretici, bayii, acente ile yaşanabilecek sorunlarda her türlü şikayet ve itiraz konusu başvurular Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem heyetlerine yapılabilir.

10. Cayma hakkının kullanılamadığı haller mevcuttur. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ve paketlerinden açılıp kurulumu yapılan iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler ile teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerde, ifa edilen hizmetler veya tüketiciye teslim edilen ambalajının açılmış olan ürünlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma Hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Bu Garanti Belgesi ve Kullanma Kılavuzu’ nu ürünlerinizi kullanmaya başlamadan evvel dikkatlice okumanızı, burada yazan talimat ve önerilere uymanızı ürünleri kullandığınız süre boyunca faydalanmak üzere saklamanızı önemle tavsiye ederiz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR